Prihlásenie
meno
heslo

registrácia
zabudnuté heslo
kontakt

Obchodné podmienky k používaniu služieb portálu zverejnene.sk

Čl. I.

SH systém spol. s r. o., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 352/R (ďalej len „poskytovateľ") vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky na využívanie služieb portálu zverejnene.sk na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok prostredníctvom internetu podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré upravujú práva a povinnosti poskytovateľa služieb a fyzických a právnických osôb ako používateľov služby.

Čl. II. Zmluvné strany

Poskytovateľ je držiteľom domény zverejnene.sk, vlastníkom a oprávneným užívateľom počítačového programu používaného pri prevádzke domény, výlučným vlastníkom databázy vytvorenej v súvislosti s používaním a prevádzkou predmetnej domény, oprávneným užívateľom internetovej stránky , spolu so službami, ktorých prevádzku, vývoj a rozvoj zabezpečuje.

Používateľom služieb je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svoj záujem o používanie služieb na portáli zverejnene.sk prejaví registráciou na portáli zverejnene.sk a súhlasom s obchodnými podmienkami.

Čl. III. Predmet

 1. Poskytovateľ na základe týchto obchodných podmienok:
  1. udeľuje používateľovi právo na používanie služieb portálu zverejnene.sk a všetkých práv s nimi súvisiacich, vlastníckych práv súvisiacich s databázou poskytovaných údajov,
  2. prenajíma užívateľovi priestor na uloženie zverejňovaných údajov na stránke zverejnene.sk.
 2. Používateľ sa za plnenie uvedené v odstavci 1. zaväzuje:
  1. Zverejňovať na portáli zverejnene.sk len údaje podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
  2. Pri používaní služby po uplynutí skúšobnej doby zaplatiť poskytovateľovi poplatok podľa čl. IV.

Čl. IV. Poplatok za služby

 1. Prvý mesiac po registrácii môže používateľ služby používať bezplatne v skúšobnej dobe.
 2. Po uplynutí skúšobnej doby môže používateľ pokračovať v používaní služieb po uhradení poplatku za služby. Poplatok za služby účtuje poskytovateľ podľa cenníka verejne dostupného na portáli zverejnene.sk.
 3. Poskytovateľ účtuje poplatky za služby štandardne za obdobie 12 mesiacov. Poplatky môžu byť faktúrované aj zálohovými faktúrami. V prípade uhradenia zálohovej faktúry vystaví poskytovateľ v zákonnej lehote daňový doklad. Faktúra môže byť odoslaná používateľovi elektronickou formou (e-mailom) z domény shsystem.sk. Za funkčnosť e-mailovej adresy používateľa zodpovedá používateľ. Poskytovateľ nie je povinný zaplatenie poplatkov pripomínať.

Čl. V. Ďalšie dojednania

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude prevádzkovať a zabezpečovať riadnu a bezchybnú prevádzku služieb počas celej doby zaplatenia za služby.
 2. Po ukončení zmluvy má poskytovateľ právo vymazať údaje zverejnené používateľom.
 3. Poskytovateľ je oprávnený meniť dizajn a funkčnosť služieb zverejnene.sk

Čl. VII. Trvanie zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc dňom potvrdenia registrácie používateľa poskytovateľom.
 2. Zmluvný vzťah sa končí uplynutím mesačnej skúšobnej prevádzky, alebo ukončením obdobia, za ktoré boli služby zaplatené.
 3. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť zmluvný vzťah bez uvedenia dôvodu, pričom platí, že služby môžu byť využívané až do konca obdobia, dokedy boli zaplatené.
 4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvného vzťahu v prípade, ak druhá zo zmluvných strán podstatným spôsobom poruší niektorú zo svojich povinností tu uvedených. V tomto prípade sa poskytovateľ a používateľ službieb zaväzujú vysporiadať vzájomné práva a povinnosti do 30 dní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

Poskytovanie služieb portálu sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

V Trenčíne 1. marca 2012, posledná aktualizácia 2. januára 2014 SH systém spol. s r. o.

Cenník platný od 1. marca 2012

Používanie služieb zverejnene.sk 4 € bez DPH, (4,80 € s DPH)/mesiac