Obec Trenčianske Stankovce Obec Trenčianske Stankovce

V súvislosti so zmenou zákona nájdete zmluvy zverejnené po 31.3.2022 v Centrálnom registri zmlúv.
Pristúpiť na ne môžete kliknutím na nasledujúce odkazy: Zmluvy dodávateľské | Zmluvy oberateľské

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Názov zmluvy Uzavretá Hodnota Subjekt A Prílohy
Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzavretá podľa §34 zák.č.18/2018 Z.z.o ochrane osob.údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl.28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osob.údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 30.03.2022 0 € 3W Slovakia, s.r.o. pdf - 628,02 kB
Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých uzatvorená v zmysle zákona č.513/1991 Zb. v z.n.p. a zákona č.185/2015 Z.z.Autorský zákon 30.03.2022 3 061,81 € € 3W Slovakia, s.r.o. pdf - 639,63 kB
Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 28.03.2022 287 914,04 € € STACON s.r.o. pdf - 3110,16 kB
Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2022/0247 23.03.2022 1 625,00 € € Trenčiansky samosprávny kraj pdf - 639,17 kB
Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 2405190723 23.03.2022 5249,08 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu pdf - 296,10 kB
Kúpna zmluva 21.03.2022 1290 € DNV ENERGO, a.s. pdf - 1698,28 kB
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov 28.02.2022 0 € Ľubica Masaryková pdf - 75,17 kB
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v z.n.p. a zákona č. 346/2015 Z.z. v z.n.p. 24.02.2022 249 708,80 € € AVAL s.r.o. pdf - 2268,57 kB
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50a a nasl. v spojení s § 151n a nasl. zák.č.40/1964 Zb. 16.02.2022 0 € Obec Trenčianska Turná pdf - 125,80 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce v roku 2022 09.02.2022 4000 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Trenčianske Stankovce pdf - 132,51 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce v roku 2022 09.02.2022 2500 € Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia Trenčianske Stankovce pdf - 132,27 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce v roku 2022 09.02.2022 10000 € Folklórny súbor ROZVADŽAN pdf - 132,90 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce v roku 2022 09.02.2022 4000 € Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľké Bierovce pdf - 132,46 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce v roku 2022 09.02.2022 4000 € Telocvičná jednota Sokol Trenčianske Stankovce pdf - 132,60 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce v roku 2022 09.02.2022 8000 € Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Trenčianske Stankovce pdf - 133,99 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce v roku 2022 09.02.2022 1000 € Robíme to pre deti O.Z., občianske združenie pdf - 131,11 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce v roku 2022 09.02.2022 4000 € Slovenská asociácia Okinawa Goju Ryu Karate Do pdf - 133,95 kB
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trenčianske Stankovce v roku 2022 09.02.2022 19000 € Obecný športový klub Trenčianske Stankovce pdf - 131,64 kB
Nájomná zmluva 03.02.2022 350 € Dobiašová Mária pdf - 343,38 kB
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 31.01.2022 2692,87/dieťa € Simona Ilavská - SiMa pdf - 165,71 kB

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: